ที่มาที่ไปของคณะกรรมการแผนการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) รวมทั้งหน้าที่ของสำนักงาคณะกรรมการแนวนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)

ณัฐวุฒิ ขจัดปัดเป่าทุกข์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองที่มีความสำคัญในการรบรวมทั้งแผนงานของคณะกรรมการแนวนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้อธิบายถึงที่ไปที่มาและก็หน้าที่หลักการทำงานของ คทช. ว่า หน่วยงานที่นี้มีเหตุที่เกิดจากใจความสำคัญปัญหาเกี่ยวกับความไม่ถูกกันที่ดินและก็ป่าดง นายกฯได้ออกคำสั่งเมื่อปี 2557 มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อมดำเนินงานแต่งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาที่ดินสำหรับเพื่อเลี้ยงชีพ โดยมีเป้ามหายสำหรับการลดความแตกต่างของสังคมและก็การผลิตช่องทางการเข้าถึงบริการของเมือง จัดการกับปัญหาการไม่มีที่ดินทำมาหากิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่คนยากจนข้นแค้น โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ แม้กระนั้นรับประกันสิทธิ์ร่วมสำหรับในการจัดที่ดินของชุมชน

ในระยะต้น ทำงานภายใต้กฎระเบียบของนรกล่าวถึงคณะกรรมการแผนการที่ดินแห่งชาติ ปี 2557 ถัดมากำเนิด คทช. ขึ้น โดยมีนาชูรัฐมนตรีเป็นประธาน เนื่องจากรัฐบาลมองเห็นสิ่งที่มีความต้องการสำหรับการช่วยขจัดปัญหาความทุกข์ร้อนของราษฎร รวมทั้งปรารถนาลดความแตกต่างในสังคม ก็เลยได้มีตราพ.ร.บ.คณะกรรมการหลักการที่ดินแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 โดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญในมาตรา 10 (4) ที่เกี่ยวโยงกับการกำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการกระจัดกระจายการครอบครองที่ดินอย่างเป็นธรรม กรอบอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายที่มอบหมายให้ คทช. ปฏิบัติงาน เป็นการจัดที่ดินในแบบที่ไม่ให้เจ้าของหรือแบบอย่างอื่นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อมีการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุด

ดังนี้ ที่ทำการคณะกรรมการแนวทางที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เป็นหน่วยงานที่ดูแลทางด้านแนวทาง ทำแทนให้กับ คทช. แล้วก็ผสานร่วมกับหน่วยงานที่ดิน ทรัพยากรดิน รวมทั้งทรัพยากรที่เกี่ยวพันกับที่ดิน รวมทั้งคณะกรรมการชุดอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดิน โดย สคทช. มีร่างหลักการแล้วก็แนวทางบริหารจัดแจงที่ดินรวมทั้งทรัพยากรดินของประเทศ ตอนนี้ร่างฯ อยู่ในระหว่างการฟังข้อคิดเห็นตามมายี่ห้อ 13 ของ คทช. ปี 2562 ร่างฯ ดังที่กล่าวถึงมาแล้วนี้ มีการประยุกต์ใช้สำหรับในการปฏิบัติการหมายถึงแนวนโยบายและก็แนวทางบริหารจัดแจงที่ดินรวมทั้งทรัพยากรดินของประเทศ ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2579 โดยมีกรอบที่มีความสำคัญในการรบกำหนดไว้ 4 ด้าน

ที่มีความสำคัญในการรบที่ 1 ด้านการดูแลและรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การรักษาที่ดินแล้วก็ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
ที่มีความสำคัญในการรบที่ 2 ด้านการใช้ที่ดินและก็ทรัพยากรดินเพื่อกำเนิดคุณประโยชน์สูงสุด
ที่มีความสำคัญในการรบที่ 3 ด้านการจัดที่ดินให้พสกนิกร คนยากไร้อย่างทั่วถึงรวมทั้งชอบธรรม
ที่มีความสำคัญในการรบที่ 4 ด้านการบริหารจัดแจงที่ดินและก็ทรัพยากรดิน

ความก้าวหน้าการทำงาน คทช.

ณัฐวุฒิ ปลดเปลื้องทุกข์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองที่มีความสำคัญในการรบรวมทั้งแผนงานของคณะกรรมการแนวนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้พรีเซ็นท์การจัดการว่าได้มี การกำหนดพื้นที่วัตถุประสงค์ตั้งแต่ปี 2558 จนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นปี 2564 มีพื้นที่รวมเบ็ดเสร็จ 1,071 พื้นที่ มี 7 ชนิดพื้นที่วัตถุประสงค์